หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

สารจากนายกฯ

แถลงนโยบายของนาย ธนินทร์  อนันตโอฬาร
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจำปี  2565
วันที่  10  มกราคม  2565  เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

*********

  รียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกและสมาชิกสภาตำบลบ้านตะโก 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  ข้าพเจ้า  นายธนินทร์ อนันตโอฬาร  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2564 อาศัยอำนาจตามมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  ที่บัญญัติว่า  “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

      กระผม นายธนินทร์ อนันตโอฬาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์)  แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  และคำแถลงนโยบายที่แถลงต่อที่ประชุมสภา  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่  รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก  ๆ  ด้าน  โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง  และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกที่เคารพ  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว  มีธุรกิจ  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  มีสภาพเป็นชุมชนเมือง  มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า  ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอ  การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก  ดังนั้น  ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง    ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกที่เคารพ  เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้  7  ด้าน  ได้แก่

1.นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. นโยบายการศึกษา
4. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้
7.นโยบายเร่งด่วน
     เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ  อาทิเช่น
Covid-๑๙  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ในชุมชน
2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
    เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ส่งเสริมกิจกรรมการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ  เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ  เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้  ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม  และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม  
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว
และเหมาะสมกับพื้นที่   จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง  เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

3. นโยบายการศึกษา
    เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม  ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย  สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  จัดให้มีสถานที่สำหรับการกีฬา  เช่น  สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท  แก่  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนโดยทั่วไป
4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
    เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส  และปลอดภัยจากมลพิษ  โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย  โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ  ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์  สร้างบรรยากาศ  สะอาด  สดใส  พัฒนาพื้นที่สีเขียว  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน   การแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เชื่อมโยงโครงข่าย  การคมนาคม  ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ  ปรับปรุงสะพาน ระบบประปาหมู่บ้าน  จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน  ติดตั้ง ปรับปรุงการใช้กระแสไฟฟ้า  เพิ่มความสว่างในพื้นที่สำคัญ  และในชุมชน
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
    เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  การเมืองและการปกครองท้องถิ่น  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิใน          การเลือกตั้งทุกระดับ  และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)  ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา  ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.  นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
    เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทั่วถึง  โปร่งใส และคุ้มค่า   โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาระบบ  Call Center  เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร  และการร้องเรียนร้องทุกข์      การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง  ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล  ด้านการช่างและผังเมือง  ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  โดยส่งเสริมการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง  ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ การดูแลสวัสดิการข้าราชการ พนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบล
จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน
      กระผม  นายธนินทร์ อนันตโอฬาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  4  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ต่อไป
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  

                                                     ----------------
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง