หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=st
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=personnel&cat=1
03

อำนาจหน้าที่ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=index&id=58

O4 ข้อมูลการติดต่อ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=about

ข่าวประชาสัมพันธ์

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=forum#module=forum&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A  >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=forum

แผนการดำเนินงานประจำปี

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=3
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=67
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=16

การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=41

การให้บริการ

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=42
O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=44
O13 E-Service >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=index&id=82

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=30
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=2
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=67
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=30

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=31
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=34
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=64
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=66

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=35
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=contact
O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=36

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=53

นโยบาย No Gift Policy

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=48
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=45
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=58
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=68

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=54
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=52

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=37
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี  >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=39

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=46
O35 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณรรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน >> http://www.bantako.go.th/portal/index.php?module=news&cat=47
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง