หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายคนอง มะนารัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมชาย เกิดประโคน

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายธนาสิทธิ์ พันธ์ศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางงามทิพย์ สงัดรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 3

 • thumbnail

  นายเสนอ เจียสารัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางเข็มทอง การรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเรืองเดช นิโรจน์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเกษม วิชัยรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายครอง โกติรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง