หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายคนอง มะนารัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  080 163 2358

 • thumbnail

  นายสมชาย เกิดประโคน

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  087 246 4944

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  0865309559

 • thumbnail

  นายธนาสิทธิ์ พันธ์ศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

  0653192649

 • thumbnail

  นางงามทิพย์ สงัดรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 3

  0610807993

 • thumbnail

  นายเสนอ เจียสารัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

  0934314424

 • thumbnail

  นางเข็มทอง การรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

  0822607721

 • thumbnail

  นายเรืองเดช นิโรจน์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

  0989139044

 • thumbnail

  นายเกษม วิชัยรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

  0823841984

 • thumbnail

  นายครอง โกติรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

  0981168090

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง