หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธนินทร์ อนันตโอฬาร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  061 109 4060

 • thumbnail

  นายบรรยวัสถ์ หงส์สมศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  088 103 4241

 • thumbnail

  นายประเทือง อาจทวีกูล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  095 941 3949

 • thumbnail

  นายสมควร สงัดรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  093 549 6578

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  ปลัดองค์กาารบริหารส่วนตำบล

  086 530 9559

 • thumbnail

  นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  081 790 2516

 • thumbnail

  นางศศิรดา แผ้วพลสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  085 015 0051

 • thumbnail

  นายอรรพล วรรณสินธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  091 832 7969

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  086 878 2877

 • thumbnail

  นายมานพ กะการัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  087 334 4963

 • thumbnail

  นายวิษณุ สุริพล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0914710042

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง