หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธนินทร์ อนันตโอฬาร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมควร สงัดรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทวี กองรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายบรรยวัสถ์ หงส์สมศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  ปลัดองค์กาารบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางศศิรดา แผ้วพลสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายอรรพล วรรณสินธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายวิษณุ สุริพล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายมานพ กะการัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง