หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธนินทร์ อนันตโอฬาร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมควร สงัดรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทวี กองรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายบรรยวัสถ์ หงส์สมศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  ปลัดองค์กาารบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางศศิรดา แผ้วพลสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายอรรพล วรรณสินธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายวิษณุ สุริพล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายมานพ กะการัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายคนอง มะนารัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมชาย เกิดประโคน

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายธนาสิทธิ์ พันธ์ศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางงามทิพย์ สงัดรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 3

 • thumbnail

  นายเสนอ เจียสารัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางเข็มทอง การรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเรืองเดช นิโรจรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเกษม วิชัยรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายครอง โกติรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศศิรดา แผ้วพลสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางพฤทธิรัศมิ์ การเพียร

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภัชชญา พรภิรมย์สวัสดิ์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ นุกาศรัมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวยุภา ธนะวิริยะศักดิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางชัชยาวรรณ อุไรพันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวิษณุ สุริพล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายปธิกร การรัมย์

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายนพดล จุติประโคน

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอำพล นุยืนรัมย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางฉัตรนภา เกษมสุข

  นิติกร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา ฉิมพลี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายมงคลชัย จันเทศ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุรชัย ขวัญศิวิไลย์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววนิดา คุ้มกุดเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสุจิตรา นุกาศรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ พลเลื่อย

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางมีนา กันรัมย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายปิ่นศักดิ์ ติมอนรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายอรรพล วรรณสินธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาววิไลลักษณ์ พะวรรัมย์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายภูวดล ทุรังรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวภณิษา นิกูลรัมย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางภิญญาภัชต์ นุรักรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางกัลยรัตน์ จะแรบรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส จงสูง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ผกา ปลั่งกลาง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวมาลินี จันทคาม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางศิริพร นะราชรัมย์

  ปฏิบัติงานดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางชลธิชา ชินบุตร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางลิตา การรัมย์

  ปฏิบัติงานดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววรรณศรี นันทปลา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ์

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายมานพ กะการัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายธนวัฒน์ รักษา

  พนักงานจ้างทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง